دبیران سال تحصیلی 97-1396
 دبیرستان امام علی علیه السلام
 
 
 
 
  درج مطلب  
 
 
دبیران سال های قبل
 دبیرستان امام علی علیه السلام
 
   
 
 
  آمار وریاضی  
 
 
 جناب آقای درجزینی 
 
 
 
   
 
 
  جامعه شناسی   
 
 
جناب آقای محققی
 
 
   
 
 
  جغرافیا   
 
 
جناب آقای امینی 
 
 
   
 
 
  فیزیک   
 
 
جناب آقای حمزوی
 
 
 
 
   
 
 
  دفاعی  
 
 
    جناب آقای اسلامی
 
 
   
 
 
  عربی  
 
 
محمد علی بهرامی 
 
 
   
 
 
  ادبیات  
 
 
جناب آقای دکامه ای
 
 
 
   
 
 
  زبان انگلیسی  
 
 
جناب آقای کوهستانی 
 
 
 
 
   
 
 
  زیست  
 
 
جناب آقای امیری