اخبار/مقالات  
 
 
برنامه امتحانات دی ماه سال 1394

ردیف

روز

تاریخ

دوم ریاضی

دوم تجربی

دوم انسانی

سوم ریاضی

سوم تجریی

1

شنبه

5/10/94

ریاضی

ریاضی

تاریخ ادبیات

حسابان

ریاضی 3

2

یکشنبه

6/10/94

دینی

دینی

دینی

دینی

دینی

3

دوشنبه

7/10/94

ادبیات

ادبیات

آمار

ادبیات3

ادبیات3

5

چهارشنبه

9/10/94

عربی

عربی

عربی

عربی

عربی

8

شنبه

12/10/94

فیزیک2

فیزیک2

ادبیات فارسی

فیزیک3

فیزیک3

10

دوشنبه

14/10/94

هندسه

هندسه

جامعه شناسی

هندسه

زیست

11

سه شنبه

15/10/94

جغرافی

جغرافی

جغرافی

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

12

چهارشنبه

16/10/94

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

15

شنبه

19/10/94

شیمی

شیمی

تاریخ ایران

شیمی

شیمی

17

دوشنبه

21/10/94

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

18

سه شنبه

22/10/94

دفاعی

دفاعی

دفاعی

مبانی

آمار

19

چهارشنبه

23/10/94

آمار

زیست

اقتصاد

جبر

زمین شناسی

 

                برنامه امتحانات دی ماه سال 1394

دبیرستان هیئت امنایی امام علی (ع)