نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
/
/
 
کد ملی*  
شماره شناسنامه*  
محل صدور شناسنامه*  
محل تولد*  
سریال شناسنامه*
سریال ردیف سری
     
سال تحصیلی *
 
مقطع*
 
متقاضی ثبت نام در پایه *
 
آخرین معدل*
دین*
 
ملیت*
 
تلفن ثابت 1*  
تلفن همراه*  
پست الکترونیک  
آدرس*  
کد پستی *  
توضیحات  
سابقه پزشکی*  
بند 16: جزء گروه های فرهنگیان جانبازان ایثارگران ، شهدا یا رزمنده *  
متقاضی رشته:*  
سرپرست خانواده:*  
آیا پدر در قید حیات است؟*  
آیا مادر در قید حیات است؟*  
شغل *  
آدرس محل کار  
تلفن محل کار  
تلفن همراه*  
میزان تحصیلات*
نام*  
نام خانوادگی*  
شغل*  
آدرس محل کار  
تلفن محل کار  
میزان تحصیلات*
تلفن همراه*  
مقطع*
 
پایه*
 
معدل*
نام مدرسه*
 


عکس *
انتخاب
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.

  فایل اسکن شده از صفحه اول شناسنامه کارنامه سال نهم و هدایت تحصیلی *
انتخاب
مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
شماره شناسنامه
محل صدور شناسنامه
محل تولد
سریال شناسنامه
سریال ردیف سری
سال تحصیلی
مقطع
پایه
آخرین معدل
دین
ملیت
تلفن ثابت 1
تلفن همراه
پست الکترونیک
آدرس
کد پستی
توضیحات
سابقه پزشکی
بند 16: جزء گروه های فرهنگیان جانبازان ایثارگران ، شهدا یا رزمنده
متقاضی رشته:
سرپرست خانواده:
آیا پدر در قید حیات است؟
آیا مادر در قید حیات است؟

اطلاعات پدر
شغل
آدرس محل کار
تلفن محل کار
تلفن همراه
میزان تحصیلات

اطلاعات مادر
نام
نام خانوادگی
شغل
آدرس محل کار
تلفن محل کار
میزان تحصیلات
تلفن همراه

سابقه تحصیلی


ضمایم