معاون آموزشی
 
آقای قاسم درجزینی
   
 
  مشاور آموزشی
 
آقای نصیرزاده
   
 
  برترین های ترم اول