مدیریت
 
 
  جناب آقای کمندی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پرسشهای متداول
 
هیچ پرسش و پاسخی موجود نمی باشد.
بیشتر ...
 
گروه های آموزشی
 
 
پیام رسان
 
گیرنده
 
حدیث روز
 
 
 
  دیدار با اولیا  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  مدیریت دبیرستان  
 
 
 

نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای فوق برنامه و مراقبت در پیشرفت امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه بر مبنای برنامه های مصوب .

ـ هدایت و همكاری با كاركنان آموزشی و اداری در حسن اجرای برنامه ها و وظایف مصوب و راهنمائی آنان در جهت هماهنگ ساختن فعتلیتهای روزانه و نیل به كیفیت مطلوی جریان كار آموزشی ، تربیتی و اداری مدرسه .

ـ اقدام به تشكیل شوراها بویژه شورای معلمان و گروههای آموزشی ، پرورشی و نظارت مستقیم بر فعالیت آنان از طریق شركت مستمر در جلسات مربوط و ارسال پیشنهادهای ارائه شده به اداره متبوع جهت اقدام لازم .

ـ تشكیل جلسات عمومی اولیاء دانش آموزان و كلاسهای آموزش خانواده برای آنان .

ـ اقدام به تشكیل انجمن اولیاء و مربیان كشور در جلب مشاركت اولیاء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشی و تشكیل جلسات و انجام فعالیتهای مربوط به ان بر طبق اساسنامه و دستورالعملهای صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت برحسن اجرای وظایف انجمن اولیاء و مربیان .

ـ حضور در كلاس درس معلمان ومربیان ومشاهده روش كاروتدریس آنان و مشاوره برای اصلاح پیشبرد روشها .

ـ دعوت از روحانیوین و صاحبنظران و اساتید متعهد و اگاه به مسائل تعلیم و تربیت بمنظور انجام مشاوره و راهنمائی و ایجاد هماهنگی بین اولیاء و مربیان در اجرای شیوه های تربیتی و ارتقاء فكری علمی و ایمان كاركنان مدرسه با هماهنگی منطقه ذیربط .

ـ بررسی و شناسائی معلمان و مربیان و دیگر كاركنان مدرسه كه نیازمند به دوره های بازآموزی و كار آموزش هستند و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم .

ـ كوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی كاركنان و دانش آموزان و آشنا كردن دانش آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه .

ـ شركت فعال در دوره های كارآموزی و گردهم آئیها جلسات پرورشی ، آموزشی و اداری كه از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای مربوط تشكیل میشود و كوشش در بهره گیری از نتایج بررسیها برای بهبود امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه از طریق طرح مسائل مربوط در شوراهای معلمان و مربیان و دیگر كاركنان .

ـ نظارت بر رفتار و رابط دانش اموزان و كاركنان مدرسه و اتخاذ روشها و تدابیری كه همكاری و هماهنگی صمیمانه بین آنان را فراهم اورد .

ـ كسب اطلاع مستمر و دقیق از پیشرفت یا عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان و همكاری و تبادل نظر با اولیاء و راهنمائی انان جهت نیل به پیشرفت كار مدرسه و رفع دشواریها .

ـ ابلاغ كتبی نتایج امتحان دانش آموزان و اعلام نظریات معلمین به اولیاء دانش آموزان بمنظور بررسی علل رشد یا افت تحصیلی .

ـ كوشش در گسترش فضای مدرسه و تجهیز آن به نمازخانه ، سالن سخنرانی ، كتابخانه و وسایل ورزشی بهداشتی و وسایل آموزشی ، پرورشی دیگر با بهره گیری از همكاری و خدمات فكری و اجرائی اولیاء و انجمن اولیاء و مربیان و افراد خیر .

ـ نظارت و مراقبت در استفاده از وسایل كمك آموزشی و ثبت فعالیتهای انجام شده از سوی معلمان در دفاتر ذیربط و اهتمام در آماده نگهداشتن تجهیزات وسایل كار و امكانات برای استفاده مطلوب دانش آموزان و دخالت دادن و چگونگی فعالیت در دروس عملی در ارزشیابی .

ـ كوشش در انجام فعالیتهای تربیتی و اجتماعی دانش آموزان از طریق تشكیل گروهها و انجمنها دانش آموزی با رعایت مقررات .

ـ همكاری و هماهنگی با سایر سازمانها و نهادها براساس ضوابط مقرر .

ـ اقدام به ایجاد محیطی كاملاً مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان به خدا و تقوی و پیشگیری از نفوذ آفات فكری و اخلاقی و شكوفا شدن استعدادها .

ـ نظارت دقیق بر نحوه رفتار و كردار و پوشش اسلامی دانش اموزان در داخل و خارج از مدرسه براساس موازین و دستورالعملهای مربوط .

ـ نظارت براجرای مراسم صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت .

ـ سعی در شناخت دانش آموزان كم بضاعت و ایجاد زمینه كمك با حفظ شئون و شخصیت آنان .

ـ نظارت برحسن اجرای امتحانات كتبی ، شفاهی و عملی و نحوه تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان از سوی معلمان .

ـ اهتمام در مورد شناسائی دانش آموزانی كه ناهنجاریهای رفتاری ، نارسائیهای اخلاقی و مشكلات خانوادگی دارند با همكاری معلمان و ادقام در اصلاح و رفع مشكلات آنان به طرق مقتضی .

ـ نظارت بر حسن اجرای امتحانات تشخیصی ، تدریجی ، پایانی دانش اموزان با رعایت مفاد آئین نامه و دستورالعملها .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  جلسه شورای دبیران پیرامون اهمیت برگزاری امتحانات