اردوی مشهد دوازدهم  
 
 
         
     
اردو نفرات برتر ترم اول