دبیران سال تحصیلی 97-1396
 دبیرستان امام علی علیه السلام
 
   
 
 
  آقای کاویانی - دبیر ریاضی  
 
 
 
 
 
   
 
 
  آقای صالحی - دبیر هندسه  
 
 
 
   
 
 
  ورزش  
 
 
جناب آقای پرنیان
 
 
 
   
 
 
  فیزیک  
 
 
جناب آقای حمزوی
 
 
 
 
   
 
 
  آقای دکامئه ای - دبیر ادبیات  
 
 
 
 
 
   
 
 
  آقای مقدم - دبیر شیمی