دبیران سال تحصیلی 97-1396
 دبیرستان امام علی علیه السلام
 
 
   
 
 
دبیران سال های قبل
 دبیرستان امام علی علیه السلام
 
   
 
 
  عربی  
 
 
جناب آقای نوروزی
 
 
 
   
 
 
  هندسه  
 
 
جناب آقای میرانی
 
 
 
 
   
 
 
  درج مطلب  
 
 
دبیران سال تحصیلی 97-1396
 دبیرستان امام علی علیه السلام
 
   
 
 
  شیمی  
 
 
جناب آقای شمخالی
 
 
 
   
 
 
  جبر  
 
 
جناب آقای حمیدیان
 
 
 
   
 
 
  زبان انگلیسی  
 
 
جناب آقای کوهستانی 
 
 
 
 
   
 
 
  ورزش  
 
 
جناب آقای پرنیان
 
 
 
   
 
 
  ادبیات  
 
 
جناب آقای دکامه ای