جناب آقای اسلامی
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پیام رسان
 
گیرنده
 
 
   
 
 
شرح وظايف و مسئوليت هاي معاون انضباطي
 
 
 

1-  رسيدگي به برنامه انضباطي روزانه:
پوشش – رفتار – تخلفات و اختلافات بين دانش آموزان – تأخير ورود و تعجيل خروج – اخراج از كلاس و ... با حضور فعال در ساعات تفريح خصوصا و ديگر ساعات در محوطه مدرسه

2-  انتصاب نماينده كلاس يا گروههاي انضباطي دانش آموزان با مشورت معلمين

3-  پاسخگويي مراجعات حضوري يا تلفني و ارجاع به مسئول مربوطه

4-  گردانندگي دفتر مدرسه و رفع نيازهاي جاري دبستان و كلاسها و ...

5-  رسيدگي به امر نظافت مدرسه با استفاده از نيروهاي موجود ( مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتي ، ايمني مدرسه و دانش آموزان ، اعمال كوششهاي مستمر به منظور پيشگيري از بروز ضعف و كمبود در اين زمينه ها چاره جويي نارسايي ها در هر مورد و فراهم كردن موجبات كمكهاي اوليه و درمان در موارد لازم و هماهنگي با بهداري دانشگاه )

6-  تنظيم برنامه هاي ملاقات دبيران با اولياء

7-  برگزاري امتحانات، تدوين صورتجلسات امتحاني و همكاري در ثبت نمرات و اعلام نتايج امتحانات در هر ترم

8-  برگزاري مراسم صبحگاه به همراه مربيان تربيتي

9- نظم كلاسها در زمان تعيين شده و مراقبت از تشكيل كلاسها

10-  برگزاري ساعات نماز جماعت با هماهنگي مربي تربيتي

11-  حضور و غياب دبيران و مراقبت از امضاء دبير مربوطه ثبت تأخير و تعجيل كاركنان و مرخصيهاي مختلف (استعلاجي استحقاقي، ساعتي، اضافه كار و ...)

12-  تأمين نيازهاي تداركاتي مدرسه به كمك نيروهاي موجود

13-  نظارت بر كار دفترداران جهت انجام بموقع امور دفتري

14-  نظارت و كنترل سرويس رفت و آمد دانش آموزان و تعيين نماينده براي سرويس ها

15-  پاسخگويي به موارد عندالزوم

16- يادداشت نمودن موارد انضباطي و موارد تشويقي دانش آموزان در دفاتر مربوطه

17-  نوشتن ليست دفتر حضور و غياب كاركنان

18-  كنترل پوشه حضور و غياب دانش آموزان و ارائه گزارش لازم به مديریت محترم مدرسه و آگاه ساختن بموقع اولياء آنان

19-  حضور در مدرسه حداقل نيم ساعت قبل از آغاز كار مدرسه و خروج بعد از دانش آموزان

20-  كوشش و تلاش مستمر در جهت رعايت موازين اسلامي از سوي كاركنان ، دانش آموزان و اولیاء محترم دانش آموزان وهمچنین آشنا كردن ايشان با مسائل مذهبي و اخلاقي

21-  شركت در شوراها و جلسات با نظر مدير مدرسه و همكاري كامل در اجراي برنامه ها و خط مشي هاي اجرايي مصوب

22-  شناسايي دانش آموزاني كه ناهنجاري هاي رفتاري دارند و اقدام در جهت رفع مشكلات آنان از طريق مراجع ذيربط با اطلاع مدير مدرسه

23-  اداره كلاس در غياب معلم مربوطه

24-  همكاري با ديگر معاونين مدرسه در انجام وظايف مربوط

25-  كنترل ليست اموال – شماره گذاري و وارد نمودن اموال جديد خريداري شده يا اهداء شده در دفتر اموال مدرسه

26-  همكاري با مدير مدرسه و اشتراك مساعي در انجام وظايف مدير

27-  نظارت و همكاري براي امر ثبت نام و تنظيم دفاتر آمار ـ اموال- امتحانات و نگه داري سوابق و اسناد و مدارك

28-  كنترل ليست اموال موجود در انبارهاي مدرسه و رسيدگي به امور مربوطه

29-  تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم از وقايع و اتفاقات جاري در مدرسه و ارائه گزارش به مديریت محترم مدرسه

30-  نظارت بر حسن انجام كار ديگر كاركنان مدرسه و همكاري با آنان در حسن اجراي برنامه هاي مربوطه

31-  نظارت و شركت در اردوهاي داخل و خارج مدرسه

32-  مراقبت بر فعاليتهاي آزاد دانش آموزان در ساعات تفريح و مواقع ديگر

33-  نظارت بر فعاليتهاي خدمتگزاران – سرايدار و نگهبان مدرسه

34-  به عهده گرفتن وظايف كادر اداري مدرسه در غياب آنان

35-  حضور در مدرسه بصورت تمام وقت و رسمي در طول سال تحصيلي و لزوماً براي مواقع اضطراري

36-  تحويل مكاتبات اولياء با مدرسه و بالعكس ، دريافت مبالغ شهريه و ... و ارائه رسيد مالي در غياب مدير مالي مدرسه

37-  كسب اطلاع و آگاهي از سيستم دفتر داري ، بايگاني ، كپي، ثبت نمرات و ...